Má tá suim agat in aon cheann de na campa atá líostáilte thíos, déan teagmháil leis an gcampa féin – ní féidir le Muintearas páistí a chlárú ar aon champa

Líosta Campaí i gCo. na Mí:

Ainm agus Seoladh an Champa:Ainm teagmhálaithe:Uimhir Baile/Oifige (Teagmhálaí):Fón Póca (Teagmhálaí):Seoladh Ríomhphoist:Aois ghrúpa an Champa:Dáta Tosaithe:Dáta Críochnaithe:Táille
Seachtain18/07/22 - 22/07/22
Campa Samhraidh Rath, Chairn, Rath Chairn, Baile Átha Buí, Co na MíHannah Ní Bhaoill (Oifigeach Pleanála Teanga)083 0422977083 0422977gaeltachtnami@gmail.com6-1018/07/2022122/07/2022 50
Seachtain08/08/22 - 12/08/22
Campa Samhraidh Rath, Chairn, Rath Chairn, Baile Átha Buí, Co na MíHannah Ní Bhaoill (Oifigeach Pleanála Teanga)083 0422977083 0422977gaeltachtnami@gmail.com6-1208/08/202212/08/202250
Seachtain15/08/22 - 17/08/22
Campa Samhraidh Rath, Chairn, Rath Chairn, Baile Átha Buí, Co na MíHannah Ní Bhaoill (Oifigeach Pleanála Teanga)083 0422977083 0422977gaeltachtnami@gmail.com11-1615/08/202217/08/2022 35

Foirmeacha do Eagraíochtaí

Cliceáil ar an bhformáid atá uait don fhoirm thíos (Word nó PDF)

Chun Iarratas a Dhéanamh:

 • Foirm Iarratais: Word, PDF
 • Rolla Tinnrimh 2022: Word, PDF
 • Foirm Dhearbhaithe Foirne do Chosaint Leanaí: Word, PDF
 • Clar Imeachtaí na gCampaí: Word, PDF
 • Seicliosta - Ag réiteach do Champa: Word, PDF

Árachas agus Éileamh ar Íocaíocht:

Coinníollacha agus Eolas:

 • Mír COVID-19: WordPDF
 • Coinníollacha Campaí Samhraidh 2022: WordPDF
 • Ról an Oifigigh COVID-19: WordPDF
 • Seicliosta d'Iarratais: WordPDF
 • Dearbhú Foirne - Siomptóim COVID-19: WordPDF
 • Teimpléad - Measúnú Riosca: WordPDF

 

Coinníollacha agus Eolas –  Covid-19

Is campaí taobh amuigh faoin spéir amháin a cheadófar i mbliana.

Tá Muintearas ag déanamh bainistíocht agus monatóireacht ar Scéim na gCampaí Samhraidh, ar son Údarás na Gaeltachta agus urraithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán.

Mar a bheifeá ag siúl leis, tá go leor beartais nua i gceist i mbliana mar gheall ar Covid-19. Moltar duit gach cáipéis atá faoi iamh anseo a léamh go cúramach.

COURES

Foirmeacha do Eagraíochtaí 

Coinníollacha agus Eolas 

 • Clárú Páistí – Eolas Breise (Word ):: PDF)
 • Prótocol na gCampaí Samhraidh (Word :: PDF)
 • Oifigeach Covid-19(Word:: PDF)
 • Seicliosta – Ag réiteach do Champa (Word:: PDF)
 • Dearbhú Foirne – Siomptóim Covid-19 (Word )
 • Teimpléad – Measúnú Riosca (Word:: PDF)

Chun Iarratas a Dhéanamh

 • Foirm Iarratais (Word )
 • Rolla Tinnrimh 2021 (Word)
 • Foirm Dhearbhaithe Foirne do Chosaint Leanai (Word)
 • Clar Imeachtaí na gCampaí (Word)
 • Seicliosta d’Iarratais (Word:: PDF)

Árachas agus Éileamh ar Íocaíocht

 • Éileamh ar íocaíocht (Word)
 • Scéim Árachais ar Phraghas Réasúnta ( PDF)

Faoi

Faoi ár gCúrsaí

Cuir isteach scéal dalta, ó bhéal an dalta faoin foghlamaíocht a tharla agus na chirde a rinne sé/sí agus an craic .srl 🙂

Daltaí (bliantiúil)

Íar-Dhaltaí

Múinteori

Cúrsaí/Scoileanna

FAQ

Ceisteanna Coitianta

Céard iad na rialacha maidir le Covid-19

Tá socruithe spéisialta i gceist arís i mbliana mar gheall ar Covid-19.  Faoi láthair, is campaí taobh amuigh faoin aer le grúpaí (pods) de 15 duine uasmhéid amháin atá ceadaithe.  Moltar an cháipéis ‘Prótacal & Coinníollacha Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht 2021’ a léamh go cúramach chun eolais a fháil ar na socruithe seo.  Tabharfaidh an cháipéis ‘Seiclíosta – Ag Réiteach do Champa’ cúnamh duit na beartais spéisialta Covid-19 a phleanáil agus a chur i bhfeidhm don champa.  Agus má thagann aon athrú ar na srianta sláinte poiblí Covid-19 i rith tréimhe na gcampaí samhraidh, cuirfidh muid lucht eagraithe na gcampaí ar an eolas!

Cén chaoi chun Iarratas a Dhéanamh?

Líon isteach an fhoirm iarratais, leis na sonraí ar fad atá ag teastáil. Má theastaíonn uait árachas a ghlacadh faoi scéim Mhuintearais, bí cinnte sin a roghnú ar an bhfoirm iarratais.

Ná déan dearmad sonraí cánacha agus sonraí banc na heagraíochta / an choiste a líonadh isteach ar an bhfoirm iarratais.

Faigh cinnirí an champa ar fad leis an bhfoirm ‘Dearbhaithe Foirne do Chosaint Leanaí’ a líonadh isteach agus a shíniú.

Caithfidh Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a bheith ag gach Cinnire, agus an traenáil ar-líne do Dhuine Sainordaithe (Mandated Persons) déanta acu.

Bíodh duine de na stiúrthóirí / cinnirí ainmnithe mar Oifigeach Covid-19 don champa.

Líon isteach ‘Clár Imeachtaí na gCampaí’ agus cur sin chugainn leis an bhfoirm iarratais.

Déan measúnú riosca do láthair & imeachtaí an champa i dtaobh Covid-19, agus cur seo chugainn leis an bhfoirm iarratais (sampla ar fáil thuas).

Cur cód teangapolasaí iompar teanga an champa chugainn leis an bhfoirm iarratais.

Cur cóip do pholasaí árachais an champa chugainn leis an bhfoirm iarratais (muna bhfuil tú ag glacadh le scéim árachais Mhuintearais).

Céard atá le déanamh sula dtosóidh an Campa?

Déan cinnte go mbeidh Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ag gach Cinnire, agus go mbeidh an traenáil ar-líne do Dhuine Sainordaithe (Mandated Persons) déanta acu ar fad

Déan cinnte go mbeidh Ráiteas Um Chumhdach Leanaí ar taispeáint go poiblí ag an gCampa

Bíodh traenáil déanta ag an Oifigeach Covid-19 sula dtosóidh an champa.

Faigh Dearbhú Sínithe Comharthaí Covid-19 ó gach Cinnire

Bíodh mír bhreise Covid-19 curtha ar an bhfoirm chlárúcháin don champa, a chaithfidh tuismitheoirí / caomhnóirí a shíniú, ag deimhniú nach bhfuil / nach raibh comharthaí Covid-19 ar a bpáiste.

Déan cinnte go mbeidh na coinníollacha ar fad a bhaineann le Covid-19 á gcur i bhfeidhm ar an gcampa i rith an ama.

 

Eolas do Thusimitheoirí / Caomhnóirí:

Is le lucht eagraithe an champa amháin a chláróidh tú páiste.  Ní féidir le Muintearas spás a chur in áirithint ar champa do’d pháiste.  Beidh muid ag foilsiú líosta de na campaí a bheas ar bun sna ceantair éagsúla go seachtainiúil, ach caithfear teagmháil a dhéanamh le lucht eagraithe na gcampaí iad féin chun páiste a chlárú.