Tá Muintearas ag lorg duine do phost mar Oifigeach Forbartha Óige i gCo. Dhún
na nGall. Beidh an tOifigeach freagrach as cur chun cinn seirbhísí óige sna
pobail Ghaeltachta i nDún na nGall. Is post lán-aimseartha é seo, agus tá roinnt
oibre taobh amuigh de ghnáth uaireanta oifige i gceist. Beidh an té a cheapfar
freagrach as na cúraimí seo a leanas:
– Tacú le seirbhísí óige agus clubanna óige a bhunú
– Tacaíocht a thabhairt do phobail freastal ar an óige de réir éilimh
– Imeachtaí óige a reáchtáil de réir mar a oireann
– Seirbhís eagrúcháin agus eolais a chur ar fáil do chlubanna/eagraíochtaí
óige
– Cúrsaí oiliúna agus oideachais a eagrú de réir mar a oireann
– Dúshláin, fadhbanna a aithint sna pobail éagsúla maidir le cúrsaí óige
– Comhairle agus tacaíocht a thabhairt do cheannairí óige sa phobal
– Deiseanna maoinithe do thograí óige a aimsiú
Riachtanais an Phoist:
– Ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge
– Taithí agus eolas ar chúrsaí óige
– Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta
– Sárscileanna i riaradh tograí óige agus pobail
– Ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin
– Taithí ar obair phobail agus coistí deonacha
– Ceadúnas glan tiomána reatha agus gluaisteán a bheith aige/aici.
Seol d’iarratas mar aon le CV roimh 5i.n. ar an Aoine, 8ú Eanáir 2021 chuig:
Muintearas
Tír An Fhia
Leitir Móir
Co na Gaillimhe
Teil: 091 551145 R-phost: muintearas@muintearas.com