Eolas Clárúcháin

Is comhlacht teoranta é Muintearas Teo. atá cláraithe i mBaile Átha Cliath in Éireann faoin uimhir 90269.

Saoráil Fáisnéise

Tugtar breac-chuntas anseo ar na cearta dlíthiúla atá agat faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003.

Fochuideachtaí Údarás na Gaeltachta Faoi chlásal 1 (5) (g) den Chéad Sceideal den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, baineann forálacha an Achta le fochuideachtaí Údarás na Gaeltachta, Muintearas Teoranta san áireamh.

Ar mhaithe le seirbhís éifeachtach feidhmíonn Údarás na Gaeltachta mar ghníomhaire ar son na cuideachta seo i dtaca leis na hAchtanna seo. Tá sonraí iomlána i leabhar Tagartha Alt 15 Údarás na Gaeltachta atá ar fáil anseo

Tá eolas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ar fáil freisin ón Oifigeach um Shaoráil Faisnéise in Údarás na Gaeltachta ag asf@udaras.ie, nó ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise ag http://www.oic.gov.ie

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998 agus tugadh isteach cearta dlí do dhaoine lena n-áirítear an ceart:

chun rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí liostaithe eile,

chun faisnéis phearsanta a bhaineann leo a cheartú nó a thabhairt cothrom le dáta nuair a bhíonn an t-eolas sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach, agus

chun na cúiseanna a bhaineann le gníomhartha comhlachtaí poiblí, a théann i gcion orthu, a fháil.


Iarratas a Dhéanamh

Is ceart iarratais i dtaca le Saoráil Faisnéise a sheoladh i scríbhinn chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise, (Tag: Muintearas Teoranta)
Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe.

Sonraí teagmhála eile:
Fón: (091) 503100
Facs: (091) 503101
Ríomhphost: asf@udaras.ie

Tá sonraí maidir le táillí ar fáil sa Leabhar Tagartha Alt 15. Is ceart a lua san iarratas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na hAchtanna Shaoráil Faisnéise agus ba cheart an fhochuideachta atá i gceist a shonrú san iarratas. Tabhair an oiread faisnéise agus is féidir le do thoil lena chumasú d’fhoireann an taifead a aithint. Má tá faisnéis ag teastáil i bhfoirm áirithe (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, léamh i bpearsa etc.), is ceart sin a lua i d’iarratas.

NÓTA:
Tá ceangal ar Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú mar ghníomhaire ar son Muintearas Teoranta admháil go bhfuarthas iarratas faoin Acht a thabhairt laistigh de 10 lá oibre agus tá oibleagáid air freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de 20 lá oibre.