Muintearas, An Togra Oideachas Gaeltachta

 Is eagraíocht oideachais agus oiliúna pobail é Muintearas. Tá ceanncheathrú na heagraíochta lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe; agus tá fo-oifigí againn i nGaeltachtaí Dhún na nGall, Mhaigh Eo agus Chiarraí.


Cuirtear oideachas ar fáil do gach aois-ghrúpa sa phobal, ó réimse na réamhscolaíochta go dtí oideachas fadsaoil do dhaoine fásta. Tá Muintearas ag obair i ngach gné de chúrsaí oideachais, oiliúna agus seirbhísí do phobal na Gaeltachta. Tá aithne agus eolas ar Mhuintearas ag eagraíochtaí agus Ranna Stáit ó bheith ag déileáil leis an eagraíocht i gcaitheamh na mblianta.Tá taithí na mblianta againn ar shealbhú agus buanú teanga sa nGaeltacht.

Tá cláracha don óige ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí d’obair na heagraíochta. Le blianta anuas táimid ag baint earraíochta as na ndeiseanna a chuireann nuatheicneolaíocht chumarsáideach ar fáil do phobail iargúlta. Tá eolas agus aithne ag Muintearas ar gach aon phobal Gaeltachta, ní amháin i gConamara, ach i gceantair Ghaeltachta eile ó a bheith ag obair leo chun dul i ngleic le mí-bhuntáiste, agus chun cothrom na Féinne a bhaint amach dóibh. Tá clár-oibre Mhuintearais dírithe ar na réimsí seo a leanas:


• luathfhorbairt an linbh;

• oideachas bunscoile;

• forbairt ábhair foghlama;

• cláracha don óige;

• tograí tacaíochta teanga;

• nuatheicneolaíocht chumarsáideach;

• cláracha oiliúna;

• taighde.

 

Muintearas is both a visionary and a pro-active project. Our headquarters are in Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. Galway (Ireland), but we are engaged in activities in all the Gaeltachtaí (Irish speaking areas) and beyond.


The aims of the Muintearas project can be described in many different ways, but all of them are focused on people: - to achieve equal opportunities in terms of education and employment for people in the Gaeltacht; to provide personal development opportunities for men and women; to improve the quality of life for those who experience disadvantage; to facilitate full participation of parents in the education of their children; to support the use of the Irish language in all aspects of community life in the Gaeltacht, on the basis of justice and basic rights; to raise awareness in state agencies etc. for the special needs of the Gaeltacht; and to generally function as a facilitator for the Gaeltacht community, to help them to reach their full potential in economic, social, cultural and linguistic terms. These are ambitious aims, but Muintearas goes about them with a clear working programme, dedicated staff and good community relations.

FOLÚNTAS – POST NUA le LÍONADH

SPRIOC DÁTA le cur isteach ar an bpost ná 19 Nollaig 2018 roimh 5 i.n.

 

Teideal an Phoist:                  Comhordaitheoir Cnuasaigh Clár Techspace

Tionscadal:                            Clár TechSpace

Ceantar:                                 Cúige Uladh

Cineál Conartha:                   Leanúnach, faoi réir maoiniúcháin

Freagrach do:                        Muintearas/Camara Education Ireland

Uaireanta an Chloig Oibre:  3 lá oibre

 

CUR SÍOS AR AN bPOST

Eolas an Róil

Is comhpháirtíocht é an Clár Oideachais TechSpace i gCúige Uladh idir Muintearas/Óige na Gaeltachta agus Camara Eduaction Ireland (www.camaraireland.ie). Faoi láthair tá folúntas ann do Chomhordaitheoir TechSpace Páirtaimseartha. Is é an ról atá ann Clár Oideachais TechSpace a fhorbairt agus tacú leis i gCúige Uladh agus sa réigiúin thiar thuaidh. Beidh deis ag an té a cheapfar a c(h)uid eolais ar an earnáil oideachais agus forbartha óige a fheabhsú, bualadh le daoine agus eagraíochtaí ar fud Líonra TechSpace agus taithí a fhorbairt i ndáil le deiseanna a chur chun cinn agus imeachtaí áitiúla a eagrú agus é nó í ag cur lena c(h)uid scileanna i réimse síorfháis na Meán Digiteach, STEAM (Eolaíocht, teicneolaíocht, oideachas, na healaíona agus matamaitic) agus na hEolaíochta Ríomhaireachta.

 

Príomhfhreagrachtaí

Ní mór a thuiscint, áfach, má éiríonn an post iomarcach tráth ar bith le linn thréimhse an chonartha nó má chuirtear deireadh leis an maoiniú don phost nó mura bhfeidhmíonn sealbhóir an phoist go sásúil, go bhféadfar an fhostaíocht a fhoirceannadh.

 

 

Seachadadh Oiliúna an Chláir : Riachtanais a shonrú, oiliúint a sholáthar d'oibrithe deonacha, do mhúinteoirí agus do dhaoine óga i rólanna oibre óige agus ar scoil, bainistiú trealaimh.

Tacaíocht an Chláir:  Comhairleoireacht- Comhairleoireacht a sholáthar le hoideoirí Techspace i ndáil le réiteach fadhbanna agus réimsí eile a bhaineann leis an gclár. Feidhmiú mar Chomhordaitheoir Cnuasaigh Techspace Gaeilge i réigiún Uladh agus sa cheantair thiar thuaidh. Oibriú go héifeachtach le comhpháirtithe sa tionscadal seo, lena n-áirítear foireann ábhartha atá fostaithe le Camara.

Forbairt an Chláir: - TechSpaces agus deiseanna breise a bhunú i bpobail, i scoileanna agus i dtionscadail óige agus tacaíochtaí a fhorbairt, oibrithe deonacha, etc, Comhpháirtíochtaí a bhunú.  Beartais agus nósanna imeachta ábhartha a chomhlíonadh i ngach réimse oibre lena n-áirítear cosaint leanaí.

Rannpháirtíocht sa Chlár : feasacht i ndáil le Clár TechSpace a chothú i measc príomhghrúpaí leasmhara agus cuidiú le seachadadh gach imeachta margaíochta, cumarsáide agus taispeána agus Creative Tech Fest agus TechFéile. Teagmhálacha a chothú le pobail áitiúla agus le gnólachtaí teicneolaíochta chun meantóirí, oibrithe deonacha eile agus lucht tacaíochta a earcú.

Cibé dualgas ábhartha eile

 

Cáilíochtaí agus Taithí Ghairmiúil
 (R)
= Riachtanach, (I) = Inmhianaithe

     Caighdeán Oideachais go Céim ar leibhéal 8 nó níos airde in ábhar ábhartha (R)

     Taithí oibre, íoctha nó dheonach, le daoine óga (R)

     Teacht ar charr agus ceadúnas tiomána iomlán na hÉireann (R)

     Taithí oibre le bainistiú imeachtaí (I)

     Taithí ar bhogearraí, trealamh agus uirlisí cruthaitheacha a úsáid leis na meáin dhigiteacha, le dearadh grafach, le STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Matamaitic) agus eolaíocht ríomhaireachta (I)

 

Sonraíocht an Duine (Ceanglais uile riachtanach)

 

       Ardchumas Gaeilge idir labhairt agus scríobh.

     Scileanna maithe idirphearsanta, lena n-áirítear cumas dul i dteagmháil le raon leathan teagmhálacha agus caidrimh oibre éifeachtacha a bhunú agus a chothabháil

     Cumas maidir le caidrimh éifeachtacha le daoine óga a bhunú agus a chothabháil

     Bheith an-chruinn agus an-chríochnúil

     Bheith réamhghníomhach, úsáid a bhaint as féinstuaim agus oibriú i dtimpeallacht faoi bhrú

     Cur chuige dearfach agus solúbtha i ndáil le hoibriú mar chuid d’fhoireann

     Scileanna maithe cumarsáide scríofa, lena n-áirítear cumas chun faisnéis achomair agus comhfhreagras a dhréachtú, scileanna maithe scríbhneoireachta tuarascála.

     Cumas maidir le treoirlínte agus próisis eagraíochtúla a leanúint.

     Scileanna maithe ríomhaireachta, lena n-áirítear Word, Excel, an t-idirlíon, PowerPoint agus na Meáin Shóisialta

 

Cúinsí Breise a bhaineann leis an Ról

 

Maoiniú:               Ní mór a thuiscint, má chuirtear deireadh leis an maoiniú don phost, go bhféadfar conradh an tsealbhóra poist a fhoirceannadh.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána:    Ós rud é go mbítear i dteagmháil le daoine óga mar chuid den obair a dhéanaimid, beidh ar an té a cheapfar dul faoi réir ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.

Teistiméireachtaí: Cinnteofar 2 theistiméireacht de chuid an iarrthóra rathúil sula dtosóidh sé nó sí ag obair..

 

Uaireanta Oibre:  Beifear ag súil go n-oibreoidh Comhordaitheoir Cnuasaigh Clár TechSpace 24 uair an chloig sa tseachtain ar a lagad. Tabhair faoi deara go mbeidh solúbthacht i ndáil le huaireanta oibre de dhíth don phost seo.

 

Tuarastal:            Pléifear an tuarastal don phost seo leis an iarrthóir rathúil ach a gceapfar é nó í.

 

Taisteal:                Beidh roinnt taistil intíre in Éirinn i gceist mar aon le cruinnithe ócáideacha.  Íocfar taisteal agus costais de réir rátaí cuí.

 

Dáta Deiridh:       Seol CV & eolas ábharach eile roimh 5 a chlog ar an gCéadaoin 19/12/2018 ag an seoladh seo a leanas;

 

An Príomhfheidhmeannach,

Muintearas,

Tír an Fhia,

Leitir Móir,

Co. na Gaillimhe.

 

Le tuilleadh eolas a fháil téigh go dtí an Clár Techspace nó déan teagmhál le Beartla Ó Flatharta, Bainisteoir Óige i Mhuintearas/Óige na Gaeltachta ag 091-551145 nó rphost beartla@muintearas.com

 

 

Comhpháirtí Tionscadail

 

Camara Education Ireland

Is fiontar sóisialta é Camara Education Ireland a bhfuil sé mar aidhm aige an córas oideachais a athchóiriú agus oideachasóirí a chumasú i bpobail atá faoi mhíbuntáiste agus a bhfuil ganntanas acmhainní acu chun oideachas den scoth a sholáthar do gach duine. Is eagraíocht oideachais neamhbhrabúis é a dhéanann obair le breis is 600 eagraíocht óige, scoil agus eagraíocht pobail chun cabhrú leo an teicneolaíocht a chomhtháthú mar uirlis don fhoghlaim dhigiteach. Chuidigh réitigh shaincheaptha Camara le breis is 2,000 oideoir eolas, scileanna agus muinín a fhorbairt chun uirlisí digiteacha a úsáid d’fhonn a gcleachtas a fheabhsú. Cuirtear ar chumas oideoirí foghlaimeoirí a spreagadh chun máistreacht a fháil ar scileanna an 21ú haois, cuir i gcás an chruthaitheacht, an smaointeoireacht chriticiúil, comhoibriú agus cumarsáid. Déanann an eagraíocht é sin de bhun dhá chlár oibre a sheachadadh: Clár TechSpace agus an Clár Scoile & Pobail . Is é Camara Education Ireland mol oideachais na hÉireann don eagraíocht idirnáisiúnta forbraíochta Camara Education.