Muintearas, An Togra Oideachas Gaeltachta

Muintearas, An Togra Oideachas Gaeltachta

 

Fógra Poist - Bainisteoir Óige, Muintearas Teo.

Tá Muintearas ag cuardú duine do phost mar Bhainisteoir Óige. Freastalaíonn clár óige Mhuintearais ar na gceantair Ghaeltachta ar fad. Is post lán-aimseartha é seo, 37.5 uair sa tseachtain.

Beidh an té a cheapfar freagrach as na cúraimí seo a leanas:

• Clár oibre don óige a bhainistiú;
• Straitéis Óige na Gaeltachta a chur chun cinn;
• Foireann de 3 Oifigeach Forbartha a bhainistiú;
• Deiseanna maoinithe do thograí óige a aimsiú, maraon le buiséadú agus tuairisciú ar thograí;
• Seirbhís eagrúcháin agus eolais a chur ar fáil do chlubanna/eagraíochtaí óige;
• Cúrsaí oiliúna agus oideachais a eagrú de réir mar a oireann;
• Imeachtaí óige a reáchtáil sna ceantair Ghaeltachta éagsúla;
• Tacaíocht a thabhairt do phobail freastal ar an óige de réir éilimh;
• Tacú le seirbhísí óige agus clubanna óige a bhunú;
• Tacú le foireann Mhuintearais Scéim na gCampaí Samhraidh don Ghaeltacht a riaradh;
• Dúshláin agus fadhbanna a aithint sna pobail éagsúla maidir le cúrsaí óige;
• Comhairle agus tacaíocht a thabhairt do cheannairí óige sa phobal.

Tá sé riachtanach go mbeidh taithí agus eolas ar chúrsaí óige ag iarrthóirí don phost, maraon le hardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Teastaíonn scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta, sárscileanna i riaradh tograí óige agus pobail, agus ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin ó iarrthóirí. Bheadh taithí ar obair phobail agus coistí deonacha ina bhuntaiste. Tá ceadúnas glan tiomána reatha agus gluaisteán riachtanach don phost seo. Beidh roinnt taistil i gceist leis an bpost seo, chuig na ceantair Ghaeltachta éagsúla agus chun freastal ar chruinnithe éagsúla.

Seol d’iarratas maraon le CV roimh an 24ú Lúnasa 2018 chuig:

Seán Ó Coistealbha
Príomhoifigeach
Muintearas Teo. Teil: 091 551145 / 551412
Tír An Fhia R-phost: muintearas@muintearas.com
Leitir Móir
Co na Gaillimhe

Is fostóir comhdheiseanna é Muintearas Teo.
Campaí Samhraidh cliceáil anseoIs eagraíocht oideachais agus oiliúna pobail é Muintearas. Tá ceanncheathrú na heagraíochta lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe; agus tá fo-oifigí againn i nGaeltachtaí Dhún na nGall, Mhaigh Eo agus Chiarraí.


Cuirtear oideachas ar fáil do gach aois-ghrúpa sa phobal, ó réimse na réamhscolaíochta go dtí oideachas fadsaoil do dhaoine fásta. Tá Muintearas ag obair i ngach gné de chúrsaí oideachais, oiliúna agus seirbhísí do phobal na Gaeltachta. Tá aithne agus eolas ar Mhuintearas ag eagraíochtaí agus Ranna Stáit ó bheith ag déileáil leis an eagraíocht i gcaitheamh na mblianta.Tá taithí na mblianta againn ar shealbhú agus buanú teanga sa nGaeltacht.

Tá cláracha don óige ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí d’obair na heagraíochta. Le blianta anuas táimid ag baint earraíochta as na ndeiseanna a chuireann nuatheicneolaíocht chumarsáideach ar fáil do phobail iargúlta. Tá eolas agus aithne ag Muintearas ar gach aon phobal Gaeltachta, ní amháin i gConamara, ach i gceantair Ghaeltachta eile ó a bheith ag obair leo chun dul i ngleic le mí-bhuntáiste, agus chun cothrom na Féinne a bhaint amach dóibh. Tá clár-oibre Mhuintearais dírithe ar na réimsí seo a leanas:


• luathfhorbairt an linbh;

• oideachas bunscoile;

• forbairt ábhair foghlama;

• cláracha don óige;

• tograí tacaíochta teanga;

• nuatheicneolaíocht chumarsáideach;

• cláracha oiliúna;

• taighde.

 

Muintearas is both a visionary and a pro-active project. Our headquarters are in Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. Galway (Ireland), but we are engaged in activities in all the Gaeltachtaí (Irish speaking areas) and beyond.


The aims of the Muintearas project can be described in many different ways, but all of them are focused on people: - to achieve equal opportunities in terms of education and employment for people in the Gaeltacht; to provide personal development opportunities for men and women; to improve the quality of life for those who experience disadvantage; to facilitate full participation of parents in the education of their children; to support the use of the Irish language in all aspects of community life in the Gaeltacht, on the basis of justice and basic rights; to raise awareness in state agencies etc. for the special needs of the Gaeltacht; and to generally function as a facilitator for the Gaeltacht community, to help them to reach their full potential in economic, social, cultural and linguistic terms. These are ambitious aims, but Muintearas goes about them with a clear working programme, dedicated staff and good community relations.